زراعت

بخش عمده‌ای از نیاز غذایی مردم و دام توسط انواع گیاهان زراعی تامین می‌شود. در این بخش به آموزش کاشت، داشت و برداشت و به‌طور کلی تکنیک‌های علمی زراعت انواع گیاهان زراعی مانند گندم، ذرت، برنج، کلزا و برخی دیگر از گیاهان حوزه باغبانی که در مزرعه و بصورت بوته‌ای هستند پرداخته می‌شوند.