لیست گیاهان

از قسمت پایین نوع گیاه خود را برای دریافت برنامه کودی انتخاب کنید. بعد از کلیک روی گیاه مورد نظر، به صفحه پرسشنامه آن منتقل خواهید شد.

درختان دانه‌دار و هسته‌دار
درختان دانه‌دار و هسته‌دار
باغات پسته
باغات پسته
باغات انگور
باغات انگور
باغات انار
باغات انار
گندم و جو
گندم و جو
مزارع ذرت
مزارع ذرت
برنامه کودی کلزا
مزارع کلزا
مزارع زعفران
مزارع زعفران